FLOWGRES 2.8.0

0
Nowe funkcjonalności
0
Ulepszeń
0
Poprawek

Nowe funkcjonalności

Dodanie w oknie zadania parametru "Czas trwania".

ID #0906

Dodano w oknie zadania nowy parametr "Czas trwania", który jest wyliczany na podstawie różnicy pomiędzy wartością pola "Termin rozpoczęcia" a "Termin realizacji".
Definiowanie standardowego dziennego czasu pracy użytkownika.

ID #0902

W konfiguracji konta użytkownika wewnętrznego (pracownika) pojawiła się możliwość definiowania dziennego czasu pracy, który użytkownik (pracownik) powinien przepracować.

Moduł do globalnego zarządzania zasobami.

ID #0842

Udostępniono zupełnie nowy moduł o nazwie "Zasoby Gantt", który umożliwia zarządzanie zadaniami per użytkownik. Przy użyciu tego modułu można globalnie kontrolować obciążenie pracą użytkowników systemu. Ponadto w graficzny sposób można edytować terminy rozpoczęcia oraz zakończenia realizacji poszczególnych zadań, wiązać zadania między sobą oraz kontrolować wolne zasoby per pracownik.
Możliwość definiowania uprawnienia dla widoczności podzadań.

ID #0793

W konfiguracji uprawnień dla roli projektowej dodano możliwość decydowania o widoczności podzadań (parametr: moje lub wszystkie).
Możliwość otworzenia okna z edycją szansy sprzedażowej z poziomu okna edycji zamówienia.

ID #0875

Dodano funkcjonalność, która pozwala na przejście do okna edycji szansy sprzedażowej z poziomu edycji okna powiązanego zamówienia.
Możliwość dodania zamówienia z poziomu szansy sprzedażowej.

ID #0812

Będąc na liście szans sprzedażowych za pomocą zębatki można rozwinąć menu, w którym znalazła się nowa pozycja "Dodaj zamówienie". Fundacja ta pozwala w szybki i przyjazny sposób dodać nowe zamówienie w oparciu o dane zawarte w szansie sprzedażowej.
Powiązanie parametru PRODUKT z transakcji z utworzonym z niego zamówieniem.

ID #0826

Funkcjonalność ta umożliwia powiązanie zamówień z parametrem PRODUKT. Można teraz filtrować listę zamówień po parametrze DEAL PRODUCT.
Funkcja łączenia raportów w jeden na "Tygodniowy czas pracy użytkownika".

ID #0810

Dodano możliwość łączenia wielu raportów w jeden za pośrednictwem funkcji "Łącz raport" wywoływanej na etapie generowania raportu.
Możliwość kopiowania zadań.

ID #0781

Dodano możliwość kopiowania zadań z poziomu globalnej oraz projektowej listy zadań.
Filtrowanie szans sprzedażowych po nieodczytanych aktywnościach.

ID #0768

Dodano możliwość zastosowania poprzez jedno kliknięcie filtra wyświetlającego wszystkie szanse sprzedażowe, które w zakładce "Aktywności" posiadają nieodczytane wpisy.
Szczegółowy podgląd zarejestrowanych godzin w Working time / User monthly.

ID #0791

Dodano możliwość wywoływania okna z informacją o zarejestrowanym przez pracownika czasie na poszczególne zadania z podziałem na projekty i procentowym udziałem.
Sortowanie listy kont użytkowników systemu.

ID #0784

Dodano możliwość sortowania listy użytkowników wewnętrznych oraz zewnętrznych po czterech następujących parametrach: - Data utworzenia malejąco (ang. Created descending) - Data utworzenia rosnąco (ang. Created ascending) - Nazwisko Z-A (ang. Lastname Z-A) - Nazwisko A-Z (ang. Lastame A-Z)
Możliwość wiązania kontaktu w CRM z systemowym kontem użytkownika zewnętrznego.

ID #0802

Dodano możliwość utworzenia konta użytkownika zewnętrznego systemu Flowgres na podstawie danych zapisanych w bazie kontaktów modułu CRM.
Projektowa stawka rozliczeniowa pracownika.

ID #0819

W edycji konta użytkownika (zakładka "Projekty") pojawiła się możliwość wprowadzania stawek za roboczogodzinę pracownika w zależności od projektu. Wprowadzane wartości są mnożone przez liczbę przepracowanych przez użytkownika godzin na wskazanym projekcie i na tej podstawie w module "Zamówienia" zostaje zaprezentowany całkowity koszy pracownika/-ów z tytułu realizacji zadań w zamówieniu/projekcie.
Dodanie zakładki zamówienia w oknie edycji szansy sprzedażowej.

ID #0836

W oknie edycji szansy sprzedażowej dodano zakładkę, z poziomu której można bezpośrednio przejść do zamówienia powiązanego z tą szansą.
Dodano pole "Data zakończenia" na liście rewizji w widoku edycji zadania.

ID #0860

Wyświetlając listę rewizji zadania w widoku edycji dodano kolumnę prezentującą datę zakończenia realizacji zadania.
Personalizacja Danych z Biblioteką Atrybutów - Nowa Zakładka 'ATTRIBUTES' w Edycji Firmy i Kontaktu.

ID #0861

Nowa funkcja umożliwiająca korzystanie z biblioteki "ATTRIBUTES" z parametrami "NAME" i "DESCRIPTION" w ramach edycji firm i kontaktów, wprowadzając jednocześnie nową zakładkę "ATTRIBUTES".  
Nowa Zakładka 'Orders' w Edycji Firm i Kontaktów - Usprawnione Zarządzanie Zamówieniami.

ID #0832

Dzięki tej zakładce użytkownicy mogą szybko uzyskać dostęp do informacji o zamówieniach, ich historii i aktualnym statusie bez konieczności przemieszczania się po różnych obszarach systemu.  
Rozbudowa Sekcji "STATUS WORKFLOW" w Global Settings o "TASK STATUS" i Nową Sekcję "PROJECT STATUS".

ID #0754

Aktualizacja sekcji "STATUS WORKFLOW" obejmuje dodanie nagłówka "TASK STATUS", co pozwala na precyzyjne konfigurowanie statusów zadań w systemie. Jednocześnie wprowadzono nową sekcję "PROJECT STATUS", która zawiera różne elementy dotyczące statusów projektów, takie jak DEFAULT PROJECT STATUS, CLOSED PROJECT STATUS, READ-ONLY PROJECT STATUS oraz nowo dodany PROJECT IN PROGRESS STATUS.

Nowy widok okna zamówień.

ID #0234

Nowy widok umożliwia obsługę zarówno zamówienia głównego, jak i zamówień dodatkowych w jednym oknie za pomocą zakładek. Dodano również graficzną prezentację statusu faktur oraz nową, bardziej czytelną formę prezentacji danych ogólnych. Zaimplementowano również widok prezentujący łączną wartość zamówienia w relacji do wydatków wraz z wyliczeniem marginesu bezpieczeństwa.
Stworzona została zakładka “EXPENSES” w sekcji “ORDERS”.

ID #0818

Nowo stworzona zakładka "EXPENSES" w sekcji "ORDERS" ma na celu prezentację aspektów finansowych oraz podsumowanie projektu. Zapewnia użytkownikom jedno miejsce do analizy wszystkich związanych z projektem kosztów i dostarcza istotnych informacji finansowych.

Ulepszenia

Wysyłanie powiadomień do wskazanych użytkowników z poziomu zamówień.

ID #0870

Oprogramowanie umożliwia wywoływanie użytkowników, do których kierowany jest komentarz po adresie e-mail, tak aby wskazana osoba dostała powiadanie e-mail z systemu z treścią komentarza.
Optymalizacja czasu wczytywania zakładek (profil, projekty, czas pracy) w oknie edycji konta użytkownika.

ID #0800

Zoptymalizowano prędkość ładowania danych w zakładkach (profil, projekty, czas pracy) w oknie edycji konta użytkownika.
Nazwa klienta przy nazwie projektu w raporcie czasu.

ID #0884

Dodano wyświetlanie nazwy klienta, zdefiniowanego w konfiguracji projektu na wygenerowanym raporcie przepracowanego czasu.
Nowe parametry zamówienia (broker oraz klient końcowy)

ID #0871

Dodano dwa zupełnie nowe parametry "Broker" oraz "Klient końcowy" na zamówieniu, które pozwalają na dowiązywanie klientów. Informacja ta jest dodatkowo prezentowania na liście szans sprzedażowych w oknie informacji o danym kliencie.
Wyświetlanie zarejestrowanego czasu pracy w oknie podzadania.

ID #0882

W oknie podzadania dodano pole wyświetające sumaryczny czas pracy zarejestrowany na to podzadanie.
Klawisz powrotu z okna edycji kontaktu do okna edycji firmy.

ID #0799

W oknie edycji osoby kontaktowej dodano klawisz "Wstecz" co pozwala na możliwość powrotu do okna edycji firmy w module CRM.
Rozdzielenie funkcji loginu od e-mail'a do powiadomień.

ID #0786

Dotychczas adres e-mail podany przy rejestracji nowego użytkownika był jednocześnie loginem oraz adresem, na który były dostarczane powiadomienia e-mail. Od teraz są to odrębne i niezależne pola.
Upublicznianie komentarza z poziomu zadania.

ID #0789

Dodano możliwość wygenerowania publicznego komentarza na podstawie wewnętrznego komentarza.
Notyfikacja z ilością podzadań w zadaniu głównym.

ID #0792

Dodano notyfikację przy zakładce podzadań informującą o ilości podzadań założonych w ramach głównego zadania.
Wyświetlanie etykiet dla podzadań i zgłoszeń serwisowych na liście zadań w budżecie.

ID #0744

Lista zadań w budżecie projektowym została wzbogacona o znaczniki, tak aby w efektywny sposób zidentyfikować na liściec trzy podstawowe typy zadań: zadanie główne (-), podzadanie (SUB), zgłoszenie (TCK). Dodatkowo dla "SUB" dodano dymek, pojawiający się po najechaniu kursorem na etykietę prezentujący informację o numerze i tytule podzadania.
Dodano kolumnę "Zamówienia" na liście firm w module CRM.

ID #0844

Na liście "Firmy" dodać kolumnę "Zamówienia" w której będą prezentowane następujące dane: - Wyrażana ilościowo liczba zamówień przypisanych do firmy; - Wyrażana procentowo sprawność sprzedaży (udział ilość zamówień w szansach sprzedażowych).
Możliwość załączania plików oraz linków w szansie sprzedażowej / zamówieniu / firmach / kontaktach.

ID #0845

Dodano możliwość załączenia plików oraz linków w szansie sprzedażowej / zamówieniu / firmach / kontaktach.
Dodano możliwość filtrowania po zadaniach bez flagi.

ID #0843

W filtrach dotyczących flag pojawił się nowy parametr "Bez flagi", którego wybranie wyświetla wszystkie zadania, do których użytkownik systemu nie przypiął osobistej fagi.
Dodano etykietę ZAMÓWIENIE na liście Szans sprzedażowych.

ID #0855

Od teraz możliwe jest uzyskanie informacji o tym czy dana szansa sprzedażowa została powiązana z zamówieniem bezpośrednio z listy szans sprzedażowych.
Możliwość generowania linków do firm i kontaktów z CRM.

ID #0841

Dodano możliwość generowania jednym kliknięciem bezpośredniego linku do firmy/kontaktu w module CRM.
Zmiana nazwy filtra STATUS PROJEKTU na STATUS na liście zamówień

ID #0833

Wprowadzono zmianę nazwy filtra (STATUS PROJEKTU -> STATUS) na liście zamówień w celu dostosowania do standardu statusów dostępnych w zamówieniach.
Możliwość filtrowania w CRM po nazwie firmy w zakładce "Kontakty"

ID #0821

Dodano możliwość filtrowania po nazwach firm w zakładce "Kontakty" w module CRM.
Ukrywanie nazwy projektu na liście "Zakres zamówienia" w przypadku jednego projektu.

ID #0815

W przypadku kiedy w module "Zamówienia" z zamówieniem powiązany jest wyłącznie jeden projekt to w sekcji "Główne zamówienie" w kolumnie "Budżet" nie wyświetlamy nazwy projektu a jedynie numer budżetu.
Możliwość definiowania domyślnej wartości rewizji.

ID #0785

Dodano możliwość definiowania domyślnej wartości rewizji z poziomu globalnych ustawień systemu.
Pole określające domyśle ustawienie wysyłki powiadomienia e-mail o nowym komentarzu.

ID #0805

W konfiguracji konta użytkownika systemu Flowgres dodano nowe pole, którego wartość określa domyślą konfigurację projektowych powiadomień e-mail o nowych komentarzach.
Anulowanie opublikowanego komentarza z poziomu okna edycji zadania.

ID #0797

Dodano możliwość anulowania opublikowanego komentarza z poziomu okna edycji zadania, funkcja była dotychczas dostępna jedynie z poziomu listy komentarzy w projekcie.
Kasowanie wartości pola "Użytkownik do działania" przy odpowiedzi na swój komentarz.

ID #0788

W przypadku dodawania nowego komentarza, w odpowiedzi na swój poprzedni komentarz wartość pola "Użytkownik do działania" zostaje wyczyszczona, tak aby system z automatu nie wywoływał autora komentarza jako osoby odpowiedzialnej za podjęcie reakcji.
Nowa kolumna "Wartości faktur" w podsumowaniu faktur w zamówieniach.

ID #0794

W sekcji "Faktury" dostępnej z poziomu "Zamówienia" dodano nową kolumnę "Wartości faktur" wraz z informacją o walucie, w której została sprzedana usługa/towar.

Poprawki

Ilość elementów na widoku Orders

ID #0867

Na widoku listy ORDERS wprowadzono następujące zmiany: 1. Można wyświetlić od razu 25 pozycji, usunąć "10" 2. Dodano ilość elementów wyświetlanych w dolnym lewym rogu
Rozwiązanie problemu, który uniemożliwiał upublicznienie wewnętrznego komentarza.

ID #0873

Rozwiązanie problemu, który uniemożliwiał upublicznienie wewnętrznego komentarza.
Rozwiązanie problemu związanego z brakiem możliwości kopiowania projektów.

ID #0880

Rozwiązanie problemu związanego z brakiem możliwości kopiowania projektów.
Rozwiązanie problemu z sortowanie item'ów w zakresie 1-999.

ID #0892

Rozwiązanie problemu z sortowanie item'ów w zakresie 1-999.
Sortowanie listy firm i kontaktów w CRM.

ID #0783

Dodano możliwość sortowania po wszystkich dostępnych parametrach na liście firm oraz na liście kontaktów w module CRM.
Rozwiązanie problemu z otwieraniem podzadań z poziomu edycji budżetu projektowego.

ID #0828

Rozwiązanie problemu z otwieraniem podzadań z poziomu edycji budżetu projektowego.
Rozwiązanie problemu związanego z niemożliwością wygenerowania listy zadań do plików PDF, CSV, XLS.

ID #0824

Rozwiązanie problemu związanego z niemożliwością wygenerowania listy zadań do plików PDF, CSV, XLS.
Rozwiązanie problemu z sortowaniem po statusie listy rewizji, które są nieprzypisane do budżetu projektowego.

ID #0770

Basic team

wypełnij formularz

  Small team

  wypełnij formularz

   Medium team

   wypełnij formularz

    Large team

    wypełnij formularz

     Darmowy okres próbny

     wypełnij formularz

      Plan Indywidualny

      wypełnij formularz